Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN STICHTING MUZIEKTHEATER NIET REMMEN

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich aan moet houden. In dit kader hebben wij de onderstaande privacyverklaring opgesteld.


Stichting Muziektheater NIET REmmen staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70819912.
Deze privacyverklaring is een voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,zoals die per 25 mei 2018 van Kracht is.
In het kader van uw deelname aan Summer of Love the musical verzamelen wij een aantal persoonsgegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de repetities en optredens, versturen van informatie, nieuwsbrieven, scripts, partituren, repetitieschema’s en om ons in staat te stellen met u kontakt op te nemen.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang deelname, bankrekeningnummer, foto’s/filmpjes.
Deze gegevens worden beheerd door de secretaris en penningmeester. Enkele foto’s/filmpjes zullen gebruikt worden voor promotiedoeleinden op facebook, website,
affiches of tijdens presentaties. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

UW RECHTEN:
Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om uw persoonsgegevens welke in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
Recht op toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze gebruikt worden, waar we ze hebben verzameld. U mag ons een gratis kopie van uw persoonsgegevens vragen.
Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
Recht om bezwaar te maken: U mag ten allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.
Recht om een klacht in te dienen: In het geval van vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.
Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u per brief of e-mail kontakt op met: secretaris St. Muziektheater NIET REmmen, Oude Kampenweg 17, 7873 AG te Odoorn of secretaris@nietremmen.nl.
Bewaren van uw persoonsgegevens: Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, als ook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ onderaan dit artikel. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Opgemaakt 25 mei 2018; herzien 1 april 2023.